Yangın kapısı Için 5-İkinci Trick

Böyle bir yang?n kap?s?n?n üretimevi hediye? üreticiden üreticiye de?i?mi? oldu?u kadar piyasada böyle bir yang?n kapkalori?n yükselmek? da ba?kal?k gösterebilmektedir.Bilcümle ç?k??lar?n ve ula??m yollar?n?n a?a??da belirtilen ?artlara akla yatk?n olmas? gerekir:Bu s?n?fland?rma, yang?n kap?lar?n?n ne denli süreyle yang?na dayanabilece?i

read more

Bir İnceleme Yangın kapısı

Kaç?? yollar? ve di?er tedbirler, yang?n yahut öbür evgin durumlarda güç emin?inin salt yekta bir tedbire dayand?r?lmayaca?? halde tasarlan?r.Yang?n kap?s?; ki?io?lu sa?l???n? koruyup yang?n ve duman do?al gaz?n?n etkilerinden izole etmektir. Yang?n baps? insanlar?n kaç??lar?n? emin bir ?ekilde yapmalar?na yard?mc? evet. kayna?? bile?davra

read more